CHIH NAN BOULEVARD    精 闡 人 生 指 南 邁 向 康 莊 大 道                 2  2011年6月出刊

 

呂祖得道1131週年 指南宮盛大慶賀 ------------------------------------線上閱讀

    海內外百餘宮觀 近萬道友參與典禮

    馬總統 王院長 吳院長 郝龍斌市長都來道賀行禮

港臺道教學院:一場餐會 兩段情懷

    一致推崇侯寶垣、高忠信對道界教育的貢獻

滿園花樹無量光

   滿園花樹無量光 平等智慧伴吉祥
   如來說法亦如此 好讓人間放芬芳

世間真有神仙嗎?